Paraphrase"The person I’d like to share with you is..."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"The person I’d like to share with you is..."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I would like to tell you about someone I know named... IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to tell you about someone I know named John.

  • The individual who comes to mind is... IELTS TUTOR xét ví dụ: The individual who comes to mind is my neighbor, Mrs. Smith.

  • I want to share with you the name of someone I find inspiring... IELTS TUTOR xét ví dụ: I want to share with you the name of someone I find inspiring, his name is Michael. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase động từ"encourage"tiếng anh

  • The person who I'd like to bring up is... IELTS TUTOR xét ví dụ: The person who I'd like to bring up is my sister's best friend, Jane.

  • I want to introduce you to a person who has made a great impact on my life... IELTS TUTOR xét ví dụ: I want to introduce you to a person who has made a great impact on my life, her name is Maria.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE