Paraphrase từ"professionals"(Diễn đạt"người có trình độ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"professionals"(Diễn đạt"người có trình độ"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Experts (in the field)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The experts in the field agreed that the new method was promising.
   • The experts in the field conducted research to advance the scientific community.
 • Specialists 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The specialists in the medical team were able to diagnose the rare disease.
 • Skilled workers
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The skilled workers in the factory were able to produce high-quality products.
 • Trained personnel  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "personnel" tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The trained personnel in the emergency department quickly responded to the accident.
 • Qualified individuals  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"qualified"tiếng anh  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Only qualified individuals are allowed to operate heavy machinery on the construction site.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE