Cách dùng tính từ"inadequate"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"inadequate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"inadequate"tiếng anh

1. Mang nghĩa"không đủ sức, không đủ tốt, không thoả đáng"

=not enough, or not good enough for a particular purpose inadequate provision of health care

IELTS TUTOR lưu ý:

  • inadequate for
  • inadequate to do something
  • totally/quite/wholly inadequate

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are trying to provide basic education with inadequate resources. 
  • Rail tracks that are inadequate for the loads carried on them 
  • Existing laws are inadequate to deal with these problems. 
  • The preparations were woefully inadequate. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc chuẩn bị thật đáng tiếc là không đầy đủ)
  • The government’s response was condemned as totally inadequate.

2. Mang nghĩa"không tự tin"

=someone who is inadequate does not feel confident that they can deal with the situation they are in

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some people feel totally inadequate when faced with new responsibilities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE