Paraphrase"the number of complaints"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase"the number of complaints"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"the number of complaints"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The count of grievances registered IELTS TUTOR xét ví dụ: The report highlighted the count of grievances registered by customers regarding the faulty products.

  • The volume of objections lodged IELTS TUTOR xét ví dụ: The committee discussed the volume of objections lodged by residents against the proposed development project. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"quantity"tiếng anh

  • The quantity of dissatisfaction expressed IELTS TUTOR xét ví dụ: The survey measured the quantity of dissatisfaction expressed by employees regarding their working conditions.

  • The amount of critical feedback provided IELTS TUTOR xét ví dụ: The project team analyzed the amount of critical feedback provided by stakeholders during the public consultation process.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE