Paraphrase từ"party"(Diễn đạt"tiệc tùng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"party"(Diễn đạt"tiệc tùng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gathering:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • We had a small gathering at my friend's house last night.
   • The family reunion was a joyful gathering of relatives from different parts of the country.
 • Social event: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company organized a social event to celebrate its success.
 • Celebration: IELTS TUTOR xét ví dụ: We are planning a celebration for our friend's graduation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "FESTIVAL""CELEBRATION"TIẾNG ANH
 • Get-together: IELTS TUTOR xét ví dụ: We're having a casual get-together at the park this weekend.
 • Festivity: IELTS TUTOR xét ví dụ: The town is filled with festivity during the annual carnival.
 • Event: IELTS TUTOR xét ví dụ: The concert was a highly anticipated event with a large turnout.
 • Social occasion: IELTS TUTOR xét ví dụ: The wedding was a grand social occasion attended by dignitaries and celebrities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE