Paraphrase từ"neglect"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"neglect"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Ignore   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"neglect"tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He chose to ignore his duties, leading to a disaster.
 • Disregard 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company disregarded the safety of its workers.
 • Abandon 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The family abandoned their pet dog.
 • Neglectfulness 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The child suffered due to the neglectfulness of his parents.
 • Inattention 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The inattention of the doctor led to a medical error.
 • Oversight 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The lack of oversight caused the project to fail.
 • Carelessness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His carelessness caused the accident.
 • Disregardful 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She was disregardful of the warnings.
 • Disrespect 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The disrespect shown towards the teacher was unacceptable.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE