Paraphrase từ"maternity"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"maternity"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Motherhood - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was excited to experience the joys of motherhood.
  • Pregnancy - IELTS TUTOR xét ví dụ: During her pregnancy, she was careful to follow her doctor's recommendations.
  • Expecting - IELTS TUTOR xét ví dụ: She was expecting her first child and couldn't wait to meet him.
  • Childbearing - IELTS TUTOR xét ví dụ: Childbearing can be a challenging but rewarding experience.
  • Parenting - IELTS TUTOR xét ví dụ: Good parenting involves nurturing and guiding children through their development.
  • Postpartum - IELTS TUTOR xét ví dụ: The postpartum period can be difficult for new mothers.
  • Birthing - IELTS TUTOR xét ví dụ: She had a natural birthing experience with the help of a midwife.
  • Maternal - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her maternal instincts kicked in when her baby started crying.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic"Maternity leave" IELTS
  • Motherliness - IELTS TUTOR xét ví dụ: Her motherliness was apparent in the way she cared for her children.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE