Diễn đạt "thích đi du lịch"(Paraphrase "frequent travellers")

· Cách diễn đạt

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Diễn đạt "thích đi du lịch"(Paraphrase "frequent travellers")

Diễn đạt "thích đi du lịch"(Paraphrase "frequent travellers")

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My friends are always on the go.
  • My friends are seasoned travelers.
  • My friends are wanderlusts.
  • My friends are avid travelers.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Diễn đạt"đọc sách" tiếng anh (Paraphrase"read book")
  • My friends have a passion for exploring new places.
  • My friends are constantly on the move.
  • My friends are well-traveled individuals.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE