Paraphrase từ"infrastructure"(Diễn đạt"cơ sở hạ tầng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"infrastructure"(Diễn đạt"cơ sở hạ tầng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Facilities  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"facility"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is planning to improve the facilities in rural areas.
 • Network  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"network"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The country needs a stronger network of roads and highways for economic growth.
 • Public works   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "work" & "works" (Cách dùng từ"work"tiếng anh... 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is investing heavily in public works projects to upgrade the infrastructure.
 • Physical structures 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The physical structures of the city need to be modernized.
 • Utilities 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The utilities in the city need to be upgraded to meet the increasing demands of the population.
 • System 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The public transportation system needs to be expanded and modernized.
 • Framework  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"framework"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is focusing on creating a strong framework for infrastructure development.
 • Foundation 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The foundation of a strong economy is built upon a solid infrastructure.
 • Superstructure 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is working on improving the superstructure of the city to attract more businesses.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE