Paraphrase từ"impressionable"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"impressionable"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Easily influenced
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Children are easily influenced by their peers.
 • Susceptible
 • Vulnerable
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The elderly are vulnerable to scams and fraud.
 • Responsive
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She was responsive to new ideas and open to change.
 • Adaptable
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new employee was adaptable and quickly learned the job.
 • Influencible
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was highly influencible and often followed the opinions of others.
 • Suggestible
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She was suggestible and often believed whatever she was told.
 • Gullible
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was gullible and easily tricked by others.
 • Naive
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her naivety made her an easy target for scammers.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE