Paraphrase từ"boundary"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"boundary"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Limit
 • Border
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The border between the two countries is heavily guarded.
 • Borderline
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His behavior was borderline acceptable.
 • Barrier
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The language barrier made communication difficult.
 • Edge
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The edge of the cliff was dangerous to stand on.
 • Frontier
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pioneers crossed the frontier in search of a better life.
 • Line
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The line between love and hate is thin.
 • Threshold
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company was on the threshold of bankruptcy.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE