Cách dùng từ"Ethical"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"Ethical"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Ethical"tiếng anh

Mang nghĩa"thuộc về đạo đức"

=involving the principles used for deciding what is right and what is wrong/morally right

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ethical issues/standards/objections

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ethical foreign policy/investment/behaviour 
  • Is it really ethical to keep animals in zoos?
  • It's an ethical problem. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một vấn đề đạo đức)
  • They are religious and ethical issues. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là những vấn đề về đạo đức và tôn giáo)
  • Human cloning raises a complex ethical issue. (IELTS TUTOR giải thích: Nhân bản vô tính con người đặt ra một vấn đề phức tạp về mặt đạo đức)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK