Paraphrase từ"factor/aspect"(Diễn đạt"tiêu chí"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"factor"(Diễn đạt"tiêu chí"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. factor

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"factor"tiếng anh

2. aspect

3. component

4. consideration

5. element

6. criterion/criteria

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I really want to know your additional criteria. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất muốn biết tiêu chí bổ sung của bạn)
  • What are the criteria for deciding who gets the prize? (IELTS TUTOR giải thích: Cái gì là tiêu chí để quyết định ai là người giành giải?)

7. objective

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK