Paraphrase từ"employee"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"employee"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Staff
 • Worker
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction workers were busy building a new skyscraper in the city.
 • Staff member
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The staff member at the store helped me find the product I was looking for.
 • Team member
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As a team member, it's important to communicate effectively with your colleagues.
 • Staffer
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The campaign manager hired a new staffer to help with the election.
 • Personnel
 • Crew
 • Operator
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The computer operator monitored the system and resolved any technical issues.
 • Staff personnel
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company hired additional staff personnel to manage the increased workload.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE