Cách dùng từ"whose"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"whose"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whose có thể được dùng với các chức năng ngữ pháp sau đây: 
  • Là hạn định từ (determiner) dùng để giới thiệu câu hỏi trực tiếp, gián tiếp & mệnh đề quan hệ
   • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
    • Whose idea was it to come here? 
    • The winner was a Brazilian player, whose name I have forgotten.
  • Là từ để hỏi (as a question pronoun)

2. Mang nghĩa"của ai; của cái gì"

=used for showing that someone or something belongs to or is connected with the person or thing that you have just mentioned

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whose có thể dùng cho vật được
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   •  ...a speedboat, whose fifteen-strong crew claimed to belong to the Italian navy. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • this is the man whose house we have just passed (IELTS TUTOR giải thích: đây là người mà chúng ta vừa đi qua nhà)
 • Help is needed for families whose homes were destroyed in the bombing. 
 • Haig led the British army, under whose command the Commonwealth forces also fought. 
 • They live in a house whose roof could collapse at any time.
 • this is the house whose owner is very rich (IELTS TUTOR giải thích: đây là ngôi nhà mà chủ nhân rất giàu)
 • I saw a man shouting at a driver whose car was blocking the street.
 • ...tourists whose vacations included an unexpected adventure

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking