Paraphrase từ"cooking"(Diễn đạt"nấu ăn"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"cooking"(Diễn đạt"nấu ăn"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Preparing meals 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I enjoy preparing meals for my family.
 • Culinary arts 
 • Food preparation 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She is an expert in food preparation.
 • Creating dishes 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The chef is creating a new dish for the menu.
 • Kitchen work 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I learned a lot from my summer job in kitchen work.
 • Meal production 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The factory is responsible for meal production.
 • Cuisine 
 • Gastronomy 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She studied gastronomy at a prestigious culinary school.
 • Cookery 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The cookery show teaches viewers how to prepare healthy meals.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE