Paraphrase từ"contain a lot of bacteria and viruses"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"contain a lot of bacteria and viruses"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Be teeming with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The kitchen sponge was teeming with bacteria and viruses.
 • Be infested with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The contaminated food was infested with bacteria and viruses.
 • Be overloaded with bacteria and viruses
 • Be saturated with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The dirty dishes were saturated with bacteria and viruses.
 • Be swarming with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The unwashed hands were swarming with bacteria and viruses.
 • Be inundated with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The polluted air was inundated with bacteria and viruses.
 • Be awash with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The pet's fur was awash with bacteria and viruses.
 • Be filled with bacteria and viruses
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The contaminated water was filled with bacteria and viruses.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE