Paraphrase từ"anger"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"anger"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fury
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His fury was evident when he slammed the door shut.
 • Rage
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She was filled with rage when she found out her bike was stolen.
 • Resentment
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He felt resentment towards his brother for always getting more attention.
 • Outrage
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The community expressed outrage over the unjust treatment of the minority group.
 • Irritation
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The constant noise was causing irritation to the neighbors.
 • Frustration
 • Displeasure
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The customer expressed his displeasure with the service at the restaurant.
 • Hostility
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His hostility towards his ex-girlfriend was unwarranted.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE