Paraphrase từ"community"(Diễn đạt"cộng đồng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"community"(Diễn đạt"cộng đồng"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Neighborhood: IELTS TUTOR xét ví dụ: The neighborhood came together to organize a community clean-up event.
  • Society: IELTS TUTOR xét ví dụ: The society thrived on its strong sense of community and shared values.
  • Local residents: IELTS TUTOR xét ví dụ: The local residents worked hand in hand to improve their community's infrastructure.
  • Population: IELTS TUTOR xét ví dụ: The population's unity and cooperation contributed to the growth and development of the community.
  • Residents: IELTS TUTOR xét ví dụ: The residents formed a tight-knit community, supporting and helping one another.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "resident" tiếng anh
  • Social group: IELTS TUTOR xét ví dụ: The social group fostered a strong sense of community through regular gatherings and events.
  • Communal: IELTS TUTOR xét ví dụ: The communal spirit was evident in the community's shared spaces and collaborative projects.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE