Paraphrase từ"associated with"(Diễn đạt"liên quan đến"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"associated with"(Diễn đạt"liên quan đến"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Linked to: IELTS TUTOR xét ví dụ: The health risks are closely linked to excessive sugar consumption.
  • Connected to: IELTS TUTOR xét ví dụ: The increased crime rates are connected to socioeconomic factors.
  • Related to: IELTS TUTOR xét ví dụ: The study findings are closely related to the effects of sleep deprivation.
  • Tied to: IELTS TUTOR xét ví dụ: The success of the project is tied to effective teamwork and communication.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"dependent"tiếng anh
  • Coupled with: IELTS TUTOR xét ví dụ: The economic downturn was coupled with rising unemployment rates.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE