Paraphrase từ"moderation"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"moderation"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

 • Restraint
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She showed restraint by not reacting angrily to his comments.
 • Self-control
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His self-control helped him resist the temptation to procrastinate.
 • Moderateness   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"moderate"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The moderateness of his tone made his arguments more convincing.
 • Reasonableness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The reasonableness of her demands made negotiation easier.
 • Temperateness
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The temperateness of the weather made for pleasant outdoor activities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE