Paraphrase cụm"over the years"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"over the years"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Throughout the years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The company has built a strong reputation throughout the years.
  • Over time: IELTS TUTOR xét ví dụ: The landscape has gradually transformed over time.
  • Across the years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist's style has evolved and adapted across the years.
  • Across the passage of time: IELTS TUTOR xét ví dụ: The architecture has withstood the test of time across the passage of time.
  • Throughout the passage of years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The family traditions have been passed down throughout the passage of years.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "rear" tiếng anh
  • Across the span of years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The technology has advanced significantly across the span of years.
  • Through the course of years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The team has faced many challenges and triumphs through the course of years.
  • During the passing years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The city has experienced significant growth and development during the passing years.
  • Across multiple years: IELTS TUTOR xét ví dụ: The study observed the trends across multiple years.
  • Over a prolonged period: IELTS TUTOR xét ví dụ: The project was completed over a prolonged period, spanning several years.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE