Từ vựng về tính cách của con người trong Tiếng Anh 

· Vocabulary

Chúng ta đều cần những tính từ để mô tả trạng thái, tính chất của sự vật, sự việc. Trong tiếng Anh cũng vậy, để giao tiếp trôi chảy và viết văn thành thạo, bạn phải có vốn từ vựng phong phú tại nhiều chủ đề khác nhau. Đặc biệt, trong IELTS Speaking, dạng đề miêu tả một người rất phổ biến. Vì vậy hãy cùng IELTS TUTOR tìm hiểu kho từ vựng về tính cách con người này nhé !

AAA

Aggressive /əˈɡrɛsɪv/ Hung hăng, năng nổ
Ambitious /æmˈbɪʃəs/ Tham vọng
Artful /ˈɑrtfl/ Xảo quyệt, tinh ranh

BBB

Bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ Nóng tính
Boastful /ˈboʊstfl/ Khoe khoang, khoác lác
Boring /ˈbɔrɪŋ/ Nhàm chán, chán nản
Bossy /ˈbɔsi/ Hống hách, hách dịch
Brave /breɪv/ Dũng cảm, gan dạ

CCC

Calm /kɑm/ Điềm tĩnh
Careful /ˈkɛrfl/ Cẩn thận, kỹ lưỡng
Careless /ˈkɛrləs/ Bất cẩn, cẩu thả
Cautious /ˈkɔʃəs/ Thận trọng, cẩn thận
Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ Ngây ngô, trẻ con

Charming /’t∫ɑ:miη/: xinh đẹp, duyên dáng

Clever /ˈklɛvər/ Khéo léo, thông minh, lanh lợi
Cold /koʊld/ Lạnh lùng
Competitive /kəmˈpɛt̮ət̮ɪv/ Ganh đua, thích cạnh tranh
Confident /ˈkɑnfədənt/ Tự tin
Considerate /kənˈsɪdərət/ Chu đáo, ân cần
Courteous /ˈkərt̮iəs/ Lịch thiệp, nhã nhặn
Courage /ˈkərɪdʒ/ Can đảm, dũng cảm

Courageous /kə’reidʒəs/: dũng cảm
Cowardly /ˈkaʊərdli/ Nhát gan, hèn nhát
Creative /kriˈeɪt̮ɪv/ Sáng tạo
Cruel /ˈkruəl/ Độc ác, dữ tợn, tàn bạo, tàn nhẫn
Curious /ˈkyʊriəs/ Tò mò, hiếu kỳ

Conscientious /,kɔn∫i’en∫əs/: chu đáo

Cautious /’kɔ:∫əs/: cẩn trọng

DDD

Decisive /dɪˈsaɪsɪv/ Quyết đoán, kiên quyết
Dependable /dɪˈpɛndəbl/ Đáng tin cậy
Diligent /ˈdɪlədʒənt/ Siêng năng, cần cù
Dynamic /daɪˈnæmɪk/ Năng động, năng nổ, sôi nổi

Discreet /dis’kri:t/: cẩn trọng, kín đáo

EEE

Easygoing /ˌiziˈɡoʊɪŋ/ Dễ chịu, thoải mái, ung dung
Emotional /ɪˈmoʊʃənl/ Nhạy cảm, dễ xúc động
Enthusiastic /ɪnˌθuziˈæstɪk/ Hăng hái, nhiệt tình
Envious /ˈɛnviəs/ Ganh tị, đố kỵ

Efficient /i’fi∫ənt/: có năng lực

FFF

Faithful /ˈfeɪθfl/ Chung thủy, trung thành, trung thực
Fawning /ˈfɔnɪŋ/ Nịnh hót, xu nịnh
Frank /fræŋk/ Thẳng thắng, ngay thẳng, bộc trực
Friendly /ˈfrɛndli/ Thân thiện
Funny /ˈfʌni/ Vui vẻ, khôi hài

GGG

Generous /ˈdʒɛnərəs/ Hào phóng, rộng lượng
Gentle /ˈdʒɛntl/ Dịu dàng, hòa nhã, hiền lành
Gracious /ˈɡreɪʃəs/ Tử tế, hào hiệp, lịch thiệp
Greedy /ˈɡridi/ Tham lam
Gruff /ɡrʌf/ Thô lỗ, cộc cằn

HHH

Hardworking /ˌhɑrdˈwərkɪŋ/ Chăm chỉ
Haughty /ˈhɔt̮i/ Kiêu căng, kiêu kỳ, ngạo mạn
Headstrong /ˈhɛdstrɔŋ/ Cứng đầu, bướng bỉnh
Honest /ˈɑnəst/ Trung thực, chân thật, lương thiện
Humble /ˈhʌmbl/ Khiêm tốn, nhún nhường
Humorous /ˈhyumərəs/ Hài hước, hóm hỉnh, khôi hài

Hospitable /’hɔspitəbl/: hiếu khách

III

Impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ Vô lễ, bất lịch sự
Industrious /ɪnˈdʌstriəs/ Cần cù, chăm chỉ
Insolent /ˈɪnsələnt/ Láo xược, xấc láo
Intelligent /ɪnˈtɛlədʒənt/ Thông minh, sáng dạ

JJJ

Jealous /ˈdʒɛləs/ Ghen ghét, ghen tị

KKK

Kind /kaɪnd/ Tốt bụng, tử tế

LLL

Lazy /ˈleɪzi/ Lười biếng
Liberal /ˈlɪbərəl/ Rộng rãi, bao dung, hào phóng
Lovely /ˈlʌvli/ Đáng yêu, yêu kiều, thú vị
Loyal /ˈlɔɪəl/ Trung thành, trung nghĩa, trung kiên

MMM

Malicious /məˈlɪʃəs/ Hiểm độc, hiểm ác
Mature /məˈtʃʊr/ Chín chắn, trưởng thành
Mean /min/ Keo kiệt, bủn xỉn
Merciful /ˈmərsɪfl/ Nhân từ, khoan dung
Mischievous /ˈmɪstʃəvəs/ Tinh nghịch, láu lỉnh

NNN

Naive /naɪˈiv/ Ngây thơ, chất phác, thật thà
Naughty /ˈnɔt̮i/ Nghịch ngợm, hư đốn

Nice /nais/: xinh đẹp, dễ thương

OOO

Obedient /oʊˈbidiənt/ Ngoan ngoãn, vâng lời
Observant /əbˈzərvənt/ Tinh ý, hay quan sát
Open-minded /ˌoʊpən’maɪndəd/ Phóng khoáng, cởi mở
Outgoing /ˈaʊtˌɡoʊɪŋ/ Thân mật, dễ gần, thoải mái
Optimistic /ˌɑptəˈmɪstɪk/ Lạc quan, yêu đời

PPP

Pessimistic /ˌpɛsəˈmɪstɪk/ Bi quan, chán đời
Passionate /ˈpæʃənət/ Nồng nàn, nồng nhiệt, sôi nổi
Patient /ˈpeɪʃnt/ Kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
Polite /pəˈlaɪt/ Lịch sự, lễ phép, lịch thiệp

Punctual /’pʌηkt∫uəl/: đúng giờ

QQQ

Quiet /ˈkwaɪət/ Trầm lặng, ít nói

RRR

Rational /ˈræʃənl/ Minh mẫn, sáng suốt
Reckless /ˈrɛkləs/ Hấp tấp, liều lĩnh, táo bạo
Responsible /rɪˈspɑnsəbl/ Có trách nhiệm
Romantic /roʊˈmæntɪk/ Lãng mạn, mơ mộng
Rude /rud/ Thô lỗ, hỗn láo, vô lễ, khiếm nhã, bất lịch sự

SSS

Secretive /ˈsikrət̮ɪv/ Kín đáo
Selfish /ˈsɛlfɪʃ/ Ích kỷ
Sensitive /ˈsɛnsət̮ɪv/ Nhạy cảm
Serious /ˈsɪriəs/ Nghiêm túc, nghiêm nghị
Shy /ʃaɪ/ Nhút nhát, rụt rè, bẽn lẽn
Silly /ˈsɪli/ Ngớ ngẩn, khờ khạo
Sincere /sɪnˈsɪr/ Thành thật, chân thành, chân thật, thẳng thắng
Sociable /ˈsoʊʃəbl/ Hòa đồng, gần gũi
Strict /strɪkt/ Nghiêm khắc, khắt khe
Stubborn /ˈstʌbərn/ Bướng bỉnh, ngoan cố, ương ngạnh
Stupid /ˈstupəd/ Ngốc nghếch, đần độn

TTT

Tactful /ˈtæktfl/ Lịch thiệp, tế nhị
Talkative /ˈtɔkət̮ɪv/ Hoạt ngôn, ba hoa, nhiều chuyện
Tricky /ˈtrɪki/ Gian xảo, thủ đoạn, quỷ quyệt
Truthful /ˈtruθfl/ Trung thực, thật thà, chân thật

UUU

Unpleasant /ʌnˈplɛznt/ Khó chịu, khó ưa

VVV

Vain /veɪn/ Kiêu ngạo, tự phụ, tự đắc

WWW

Wise /waɪz/ Thông thái, khôn ngoan, sáng suốt
Witty /ˈwɪt̮i/ Hóm hỉnh, dí dỏm

Willing /’wiliη/: có thiện ý, sẵn lòng

ZZZ

Zealous /ˈzɛləs/ Hăng hái, sốt sắng, có nhiệt huyết

IDIOMS

1. have a heart of gold: người cực kì tốt bụng, rộng lượng

2. a cold fish: người không thân thiện, lạnh lùng

3. a pain in the neck/arse/backside: kẻ phiền phức

4. a quick study: người thông minh

5. a shady character: người không trung thực, kẻ đáng ngờ

6. An Eager beaver: người làm việc chăm chỉ

7. Workaholic: người nghiện làm việc

8. A Bookworm: mọt sách

9. A fast learner: người thông minh, học hỏi nhanh chóng những thứ mới

10. A fast worker: người nhanh chóng

11. Have a heart of gold: người hào phóng, nhân hậu.

12. Be (as) good as gold: những đứa trẻ tốt, ngoan và có giáo dục

Hy vọng các từ vựng tiếng Anh về tính cách của con người mà IELTS TUTOR đã chia sẻ có thể giúp ích cho bạn để miêu tả các một người trong khi thi IELTS tốt hơn!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK