Paraphrase"tranquility"(Diễn đạt"sự yên tĩnh"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"tranquility"(Diễn đạt"sự yên tĩnh"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Calmness:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The serene atmosphere of the library promotes concentration."

 • Peacefulness:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The peaceful surroundings of the park enhance my ability to concentrate."

 • Serenity:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The serenity of the early morning hours allows for deep concentration."

 • Stillness:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The stillness of the meditation room aids in focused concentration."

 • Tranquil state:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Achieving a tranquil state of mind is essential for concentration during yoga."

 • Undisturbedness:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Working in an undisturbed environment is crucial for concentration."

 • Relaxation:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The relaxation techniques help in achieving a high level of concentration."

 • Inner peace:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Meditation techniques aim to cultivate inner peace, leading to improved concentration."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE