Paraphrase"traffic noise"(Diễn đạt"tiếng ồn giao thông"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"traffic noise"(Diễn đạt"tiếng ồn giao thông"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Street sound:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The chart illustrates a substantial uptick in road works and street sound, while household complaints declined."

 • Roadway clamor:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The graph displays a substantial uptrend in road works and roadway clamor, with a minor drop in household reports."

 • Vehicle uproar:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The figure reflects a sharp rise in road works and vehicle uproar, while reports on households decreased over time."

 • Automobile noise:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Automobile noise, linked to road works, saw a substantial increase in the data, in contrast to decreasing household reports."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE