Paraphrase"migrate"(Diễn đạt"di cư"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"migrate"(Diễn đạt"di cư"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Relocate

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many birds relocate to warmer regions during the winter.
 • Move

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People often move to cities in search of better job opportunities.
 • Emigrate

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to emigrate to Canada for a chance at a better life.
 • Shift

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company decided to shift its operations to a more cost-effective location.
 • Transfer

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Students often transfer to different schools for various academic reasons.
 • Relocate

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Due to economic reasons, the family had to relocate to a different neighborhood.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE