Paraphrase"tourism"(Diễn đạt"du lịch"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"tourism"(Diễn đạt"du lịch"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Travel industry: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The travel industry plays a vital role in global economic growth.
  • Tourism sector: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The tourism sector generates employment and revenue in various countries.
  • Travel and hospitality: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The growth of travel and hospitality has transformed many economies around the world.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "amenity" "basic amenities"tiếng anh .. ...
  • Holiday industry: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The holiday industry is a significant contributor to the economic development of popular vacation spots.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE