Paraphrase"free of charge"(Diễn đạt"miễn phí"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"free of charge"(Diễn đạt"miễn phí"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Complimentary: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The hotel offers complimentary breakfast for all guests.
  • Costless: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The entrance to the museum is costless on Sundays.
  • Without payment: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The charity event provides food and entertainment without payment.
  • Unpaid: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The volunteer work at the community center is unpaid but highly rewarding.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "pay" tiếng anh
  • No charge: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The repair service fixed my computer at no charge since it was under warranty.
  • Freebie: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The company is giving away freebies to promote their new product.
  • At zero cost: IELTS TUTOR xét ví dụ:   You can access the online course materials at zero cost.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE