Paraphrase"to use public transport more than private cars"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to use public transport more than private cars"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Utilize public transportation instead of private vehicles: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is encouraged to utilize public transportation as opposed to relying on private cars.
  • Depend more on public transit than personal vehicles: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The focus should be on depending more on public transit rather than relying heavily on personal vehicles.
  • Prioritize using public transportation over private cars: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is important to prioritize the use of public transportation over private cars.
  • Give preference to public transport rather than relying on private vehicles: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The emphasis should be on giving preference to public transport rather than relying solely on private vehicles.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   Cách dùng & Word form của "preference / prefer"
  • Favor public transport over personal automobiles: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is advisable to favor public transport instead of relying solely on personal automobiles.
  • Encourage the use of public transport as the preferred choice over private cars: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is essential to encourage the use of public transport as the preferred choice over private cars.
  • Promote the utilization of public transportation as an alternative to private vehicles: IELTS TUTOR xét ví dụ:   The focus should be on promoting the utilization of public transportation as an alternative to relying solely on private vehicles.
  • Advocate for greater reliance on public transport in place of private cars: IELTS TUTOR xét ví dụ:   It is important to advocate for greater reliance on public transport as a substitute for using private cars.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE