Paraphrase"the farthest place you have traveled to by car"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"the farthest place you have traveled to by car"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The most remote destination you have driven to. IELTS TUTOR xét ví dụ:   What is the most remote destination you have driven to?
  • The most distant place you have traveled to by car. IELTS TUTOR xét ví dụ:   Can you tell me about the most distant place you have traveled to by car?
  • The furthest location you have reached by car. IELTS TUTOR xét ví dụ:   Share with us the furthest location you have reached by car.
  • The most remote spot you have arrived at by car. IELTS TUTOR xét ví dụ:   I wonder which is the most remote spot you have arrived at by car.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ"remote"tiếng anh
  • The most extensive car trip you have taken. IELTS TUTOR xét ví dụ:   Share your experience of the most extensive car trip you have taken.
  • The longest car journey you have embarked on. IELTS TUTOR xét ví dụ:   What is the longest car journey you have embarked on?
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE