Paraphrase"to spend a lot of time with their children"(Diễn đạt"dành nhiều thời gian với con cái"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to spend a lot of time with their children"(Diễn đạt"dành nhiều thời gian với con cái"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To dedicate ample time to their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Good parents always dedicate ample time to their children's upbringing and well-being."
 • To invest substantial time in their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They understand the importance of investing substantial time in their children's education and growth."
 • To commit a significant amount of time to their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Despite their busy schedules, they make sure to commit a significant amount of time to their children's activities."
 • To allocate a considerable amount of time for their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Parents who allocate a considerable amount of time for their children's hobbies nurture their interests."
 • To set aside an abundant amount of time for their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They consistently set aside an abundant amount of time for family bonding and quality moments with their children."
 • To invest a substantial portion of their time in their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They believe in investing a substantial portion of their time in their children's character development."
 • To devote an extensive amount of time to their children:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Successful parenting requires a willingness to devote an extensive amount of time to their children's well-being."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE