Paraphrase"pressing (a)"(Diễn đạt"cấp bách, bức thiết"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"pressing (a)"(Diễn đạt"cấp bách, bức thiết"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Urgent:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The situation requires urgent attention from the authorities."
 • Critical:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The critical issue at hand demands immediate action."
 • Crucial:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Taking measures to address the crucial matters is imperative."
 • Paramount:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The safety of the citizens is of paramount importance."
 • Vital:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The vital role of education in society cannot be overstated."
 • High-priority:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The high-priority tasks should be addressed first to meet the deadline."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE