Paraphrase"sweets, candy"(Diễn đạt"kẹo"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"sweets, candy"(Diễn đạt"kẹo"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Confections:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Children often enjoy a variety of confections, especially during holidays."
 • Sugary delights:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The store is known for its wide selection of sugary delights, from chocolates to gummies."
 • Confectionery:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The confectionery shop displayed an array of colorful candies and chocolates."
 • Sugar treats:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "My grandma always had a jar full of sugar treats waiting for us when we visited."
 • Sweets and confections:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The bakery specializes in crafting a wide range of sweets and confections for various occasions."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE