Paraphrase"to speak Vietnamese well"(Diễn đạt"nói Tiếng Việt giỏi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to speak Vietnamese well"(Diễn đạt"nói Tiếng Việt giỏi"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fluent in Vietnamese

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Tay Ba Lo is fluent in Vietnamese, effortlessly conversing with locals."
 • Proficient in Vietnamese

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is highly proficient in Vietnamese, demonstrating exceptional language skills."
 • To master the Vietnamese language

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Over the years, he has mastered the Vietnamese language with great dedication."
 • Adept at Vietnamese

 • Skilled in Vietnamese

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He has become highly skilled in Vietnamese, even taking on complex conversations."
 • Competent in Vietnamese

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His competence in Vietnamese is evident in his seamless communication."
 • Well-versed in Vietnamese

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Being well-versed in Vietnamese, he effortlessly blends into the local culture."
 • Proficiency in the Vietnamese language

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "His proficiency in the Vietnamese language has greatly enriched his experiences in Vietnam."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE