Paraphrase"a class"(Diễn đạt"lớp học"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"a class"(Diễn đạt"lớp học"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Course

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I'm enrolled in a language course to improve my communication skills."
 • Program

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She's participating in an English language program offered by the university."
 • Session

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "During the language session, we practiced speaking and listening."
 • Lesson

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Each language lesson focuses on different aspects of grammar and vocabulary."
 • Seminar

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The seminar on language acquisition strategies was quite informative."
 • Tutorial

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I attend a weekly language tutorial to get extra help with pronunciation."
 • Training

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Her language training includes intensive speaking and listening exercises."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE