Paraphrase"to serve as...."(Diễn đạt "đóng vai trò như là...." tiếng anh)

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"to serve as...."(Diễn đạt "đóng vai trò như là...." tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"to serve as...."(Diễn đạt "đóng vai trò như là...." tiếng anh)

  • To function as: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, functioning as a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

  • To act as: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, acting as a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

  • To operate as: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, operating as a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

  • To perform the function of: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, performing the function of a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

  • To play the role of: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, playing the role of a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

  • To be utilized as: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, being utilized as a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

  • To function in the role of: IELTS TUTOR xét ví dụ: Highway 401, North America's busiest highway, connects Canada and its neighboring country, the US, functioning in the role of a vital transportation artery that facilitates trade, tourism, and cross-border interactions between the two nations.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE