Paraphrase"health problems"(Diễn đạt "các vấn đề sức khoẻ" tiếng anh)

· Paraphrase,Cách diễn đạt

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"health problems"(Diễn đạt "các vấn đề sức khoẻ" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"health problems"(Diễn đạt "các vấn đề sức khoẻ" tiếng anh)

 • Health issues:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people are facing various health issues due to sedentary lifestyles and poor dietary habits.
 • Medical conditions:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The prevalence of medical conditions has increased in recent years, necessitating a stronger focus on preventive healthcare.
 • Ailments:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Lifestyle choices play a crucial role in preventing chronic ailments such as diabetes and heart disease.
 • Medical issues:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Adequate healthcare access is essential for timely detection and management of medical issues.
 • Diseases:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Preventive measures are essential in reducing the burden of diseases on healthcare systems globally.
 • Health disorders:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Mental health disorders are gaining recognition as crucial aspects of overall well-being.
 • Wellbeing/health challenges:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Socioeconomic factors often contribute to wellbeing challenges that affect individuals across diverse communities.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE