Paraphrase"to ride a bike"(Diễn đạt"đạp xe đạp"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to ride a bike"(Diễn đạt"đạp xe đạp"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cycle:

  • Original: I learned to ride a bike when I was a child.
  • Paraphrase: I learned to cycle when I was a child.
 • Bicycle:

  • Original: Riding a bike is a great way to stay active.
  • Paraphrase: Cycling is a great way to stay active.
 • Pedal a bicycle:

 • Use a bicycle:

  • Original: We can use a bike to explore the city.
  • Paraphrase: We can use a bicycle to explore the city.
 • Go biking:

  • Original: On weekends, we often go biking in the park.
  • Paraphrase: On weekends, we often go biking in the park.
 • Navigate on a bicycle:

  • Original: It's easy to navigate on a bicycle through the city's bike lanes.
  • Paraphrase: It's easy to ride a bike through the city's bike lanes.
 • Partake in bicycling:

  • Original: Bicycling is a popular outdoor activity in this area.
  • Paraphrase: Partaking in bicycling is a popular outdoor activity in this area.
 • Engage in bike riding:

  • Original: Families often engage in bike riding together during the weekends.
  • Paraphrase: Families often engage in bike riding together during the weekends.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE