Paraphrase"make the most of"(Diễn đạt"tận dụng tối đa"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"make the most of"(Diễn đạt"tận dụng tối đa"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Optimize:

  • Original: She wanted to make the most of her time in college.
  • Paraphrase: She aimed to optimize her time in college.
 • Utilize fully:

  • Original: They wanted to make the most of their resources.
  • Paraphrase: They aimed to utilize their resources fully.
 • Maximize the use of:

  • Original: He always tries to make the most of his talents.
  • Paraphrase: He consistently seeks to maximize the use of his talents.
 • Take full advantage of:

  • Original: The team wanted to make the most of the opportunity.
  • Paraphrase: The team wanted to take full advantage of the opportunity.
 • Extract the utmost from:

  • Original: She wanted to make the most of her vacation.
  • Paraphrase: She aimed to extract the utmost from her vacation.
 • Make optimal use of:

 • Leverage to the fullest extent:

  • Original: He hoped to make the most of his connections.
  • Paraphrase: He hoped to leverage his connections to the fullest extent.
 • Fully exploit:

  • Original: The company sought to make the most of the market demand.
  • Paraphrase: The company sought to fully exploit the market demand.
 • Get the most out of:

  • Original: She aimed to make the most of her study sessions.
  • Paraphrase: She aimed to get the most out of her study sessions.
 • Harness effectively:

  • Original: They needed to make the most of their technology.
  • Paraphrase: They needed to harness their technology effectively.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE