Paraphrase"to remain silent"(Diễn đạt"im lặng"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to remain silent"(Diễn đạt"im lặng"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Stay quiet:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "During the exam, it's essential to stay quiet and avoid any distractions."
 • Hold one's tongue:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Even though he was angry, he managed to hold his tongue and not say anything hurtful."
 • Say nothing:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In response to the criticism, she chose to say nothing and maintain her composure."
 • Remain speechless:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The breathtaking view from the mountaintop left them both remain speechless for a moment."
 • Keep one's mouth shut:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He had insider information about the project, but he promised to keep his mouth shut and not reveal anything."
 • Stay tight-lipped:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The witness chose to stay tight-lipped about the incident, fearing retaliation."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE