Paraphrase"till/untill"(Diễn đạt"cho đến khi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"till/untill"(Diễn đạt"cho đến khi"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Up to:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The population growth continued up to the year 2020.
 • As far as:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The temperature remained constant as far as August.
 • Prior to:

 • Before:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The export figures surged before the trade restrictions were imposed.
 • By:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The project is expected to be completed by the end of the month.
 • Prior to the time when:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's profits were steadily rising prior to the time when the recession hit.
 • Before reaching:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The stock prices saw a significant drop before reaching a stable level.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE