Paraphrase"to offer" (Diễn đạt"cung cấp"tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Paraphrase"to offer" (Diễn đạt"cung cấp"tiếng anh)

 1. Provide:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Those in authority can provide these skilled individuals with substantial salaries and incentives to persuade them to remain and contribute their skills to the nation.
 2. Present:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Those in power can present attractive salaries and benefits to persuade these qualified individuals to stay and apply their skills for the benefit of the nation.
 3. Grant:

 4. Supply:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Those in power can supply these qualified individuals with high salaries and incentives as a means of persuading them to stay and contribute their talents to the nation.
 5. Propose:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Those in power can propose substantial salaries and incentives to convince these qualified individuals to stay and contribute their expertise to the nation.
 6. Afford:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Those in authority can afford these qualified individuals competitive salaries and incentives, encouraging them to stay and apply their skills for the country's progress.
 7. Make Available:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Those in authority can make available attractive salaries and incentives to convince these qualified individuals to stay and dedicate their skills to the country.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE