Paraphrase"to have children later in their life"(Diễn đạt"có con trễ"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to have children later in their life"(Diễn đạt"có con trễ"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Delay starting a family

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many couples choose to delay starting a family until they are more established in their careers."
 • Postpone having kids

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Some individuals decide to postpone having kids until they have achieved their educational goals."
 • Start a family at a later stage

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They opted to start a family at a later stage in their lives, prioritizing other aspects first."
 • Have children in their later years

 • Embark on parenthood at a later point

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Embarking on parenthood at a later point in life can be a well-thought-out decision."
 • Embark on the journey of parenthood at a more mature age

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "They chose to embark on the journey of parenthood at a more mature age, embracing the responsibilities."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE