Paraphrase"to have a lot of things in common"(Diễn đạt"có nhiều điểm chung"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to have a lot of things in common"(Diễn đạt"có nhiều điểm chung"tiếng anh) IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Share/Have many/numerous similarities 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • "Despite their different backgrounds, they share many similarities in their interests and values."

   • "These two cultures have numerous similarities in their traditional festivals and customs."

 • Bear many resemblances 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The twin sisters bear many resemblances in their appearance and personalities."

 • Possess a multitude of commonalities 

 • Have a great deal in common 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Although they come from different countries, they have a great deal in common in their taste for adventure."

 • Share a wealth of similarities 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "These novels share a wealth of similarities in their exploration of human emotions."

 • Display many likenesses 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The two paintings display many likenesses in their use of color and composition."

 • Demonstrate numerous common traits 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The study of twins demonstrates numerous common traits influenced by genetics."

 • Show many shared features 

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The two software applications show many shared features that enhance user experience."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE