Paraphrase"to hatch"(Diễn đạt "nở ra" tiếng anh)

· Cách diễn đạt,Paraphrase

Bên cạnh giải đáp Vì sao IELTS Writing Học Mãi vẫn 5.0? & PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"to hatch"(Diễn đạt "nở ra" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ LACK trong tiếng anh

II. Paraphrase"to hatch"(Diễn đạt "nở ra" tiếng anh)

 1. to emerge from an egg:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After emerging from the egg, the alevin feeds on the yolk sac until it matures into a fry.
 2. to incubate and develop:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Following incubation, the alevin nourishes itself with the yolk sac until it transforms into a fry.
 3. to birth from an egg:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Once born from the egg, the alevin sustains itself with the yolk sac until it reaches the fry stage.
 4. to hatch out:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The alevin hatches out and begins to consume the yolk sac before growing into a fry.
 5. to break out of an egg:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Breaking out of the egg, the alevin starts feeding on the yolk sac, eventually becoming a fry.
 6. to emerge as a young fish:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Emerging as a young fish from the egg, the alevin relies on the yolk sac for nourishment until it becomes a fry.
 7. to develop and emerge:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Developing and emerging from the egg, the alevin consumes the yolk sac until it transforms into a fry.
 8. to be born from an egg:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Being born from the egg, the alevin feeds on the yolk sac until it reaches the fry phase.
 9. to undergo hatching:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Undergoing hatching, the alevin sustains itself with the yolk sac before maturing into a fry over five to ten weeks.

 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE