Paraphrase"to enjoy"(Diễn đạt"yêu thích"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to enjoy"(Diễn đạt"yêu thích"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Take pleasure in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I take pleasure in reading novels in my free time."
 • Savor:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I like to savor a good cup of coffee in the morning."
 • Appreciate:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I appreciate a well-cooked meal after a long day at work."
 • Take delight in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He takes delight in playing the piano, creating beautiful music."
 • Find pleasure in:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Many people find pleasure in outdoor activities like hiking and camping."
 • Relish:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I relish the moments spent with my family during the holidays."
 • Thoroughly enjoy:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "I thoroughly enjoy exploring new cultures when I travel."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE