Paraphrase"movie reviews"(Diễn đạt"bình luận phim"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"movie reviews"(Diễn đạt"bình luận phim"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Film/Cinematic critiques:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:                  
   • "Film critiques provide insights into the quality of a movie."
   • "Cinematic critiques help viewers decide which movies to watch."
 • Cinematic/Movie assessments:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:      
   • "Cinematic assessments can influence a movie's reception by the audience."
   •  "Movie assessments in newspapers and websites offer diverse opinions."
 • Cinema reviews:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Cinema reviews explore the artistic and technical aspects of a film."
 • Movie assessments:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Movie assessments in newspapers and websites offer diverse opinions."
 • Film analysis:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "In-depth film analysis can reveal the underlying themes of a story."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE