Paraphrase"to damage the environment"(Diễn đạt"huỷ hoại môi trường"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"to damage the environment"(Diễn đạt"huỷ hoại môi trường"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"to damage the environment"(Diễn đạt"huỷ hoại môi trường"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Harm the ecosystem:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Unregulated industrial activities can harm the delicate balance of the ecosystem.
 2. Degrade the surroundings:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Improper waste disposal practices can degrade the natural surroundings.
 3. Jeopardize the ecological balance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Deforestation can jeopardize the delicate ecological balance in many regions.
 4. Impair the ecosystem's health:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Excessive pollution can impair the health of the ecosystem, affecting both flora and fauna.
 5. Threaten the ecological well-being:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Climate change poses a significant threat to the ecological well-being of the planet.
 6. Diminish environmental quality:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Overexploitation of resources can diminish the overall quality of the environment.
 7. Weaken the natural balance:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Human activities that disrupt biodiversity weaken the natural balance within ecosystems.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR