Paraphrase"environmentally friendly practices"(Diễn đạt"các biện pháp thân thiện với môi trường"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"environmentally friendly practices"(Diễn đạt"các biện pháp thân thiện với môi trường"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"environmentally friendly practices"(Diễn đạt"các biện pháp thân thiện với môi trường"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  1. Eco-friendly initiatives IELTS TUTOR xét ví dụ: The company has implemented various eco-friendly initiatives to reduce its carbon footprint.

  2. Sustainable measures IELTS TUTOR xét ví dụ: Residents are encouraged to adopt sustainable measures in their daily lives to protect the environment.

  3. Green practices IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is promoting green practices to ensure a cleaner and healthier planet.

  4. Environment-conscious strategies IELTS TUTOR xét ví dụ: Businesses are adopting environment-conscious strategies to minimize their impact on nature.

  5. Planet-friendly approaches IELTS TUTOR xét ví dụ: Consumers are increasingly demanding products with planet-friendly approaches to support sustainable production.

  6. Conservation-minded actions IELTS TUTOR xét ví dụ: The park has introduced conservation-minded actions to preserve the natural habitat of endangered species.

  7. Earth-sensitive solutions IELTS TUTOR xét ví dụ: Researchers are working on developing earth-sensitive solutions to address climate change challenges.

  8. Nature-respecting methods IELTS TUTOR xét ví dụ: Farmers are exploring nature-respecting methods to cultivate crops without harming the ecosystem.

  9. Climate-conscious initiatives IELTS TUTOR xét ví dụ: Non-profit organizations are launching climate-conscious initiatives to raise awareness about global warming.

  10. Resource-efficient practices IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction industry is adopting resource-efficient practices to reduce waste and promote sustainability.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR