Paraphrase"to collect"(Diễn đạt"thu thập"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"to collect"(Diễn đạt"thu thập"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Gather: IELTS TUTOR xét ví dụ: I need to gather all the necessary documents for my trip.
  • Accumulate: IELTS TUTOR xét ví dụ: Over the years, she has accumulated a vast collection of stamps.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "accumulate" tiếng anh
  • Amass: IELTS TUTOR xét ví dụ: He managed to amass a considerable fortune through his investments.
  • Assemble: IELTS TUTOR xét ví dụ: The team worked together to assemble the puzzle pieces.
  • Compile: IELTS TUTOR xét ví dụ: I need to compile a list of all the books I want to read.
  • Harvest: IELTS TUTOR xét ví dụ: It's time to harvest the ripe fruits from the garden.
  • Acquire: IELTS TUTOR xét ví dụ: She has been acquiring rare coins for her collection.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE